Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaynakça

Abdurrahman El-Askarî, Mir’atül Işk

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî, Mecmût’ül- Ahzab

Ahmet AKGÜNDÜZ, Somuncu Baba ve Nesebi Alisi, Osav, İstanbul

Âli, Künh’ül – Ahbâr

Bursalı İsmail Hakkı, Silsile-i Tarîk-i Celvetî

Dilaver SELVİ, Kaynaklarıyla Tasavvuf 2, Semerkant Yayınları

Edhem CEBECİOĞLU, Hacı Bayram Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Erdoğan BOZ, Yusuf Hakiki Baba Divanından Seçmeler, Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları

Feridüddin ATTAR, Evliya Tezkireleri, Çev. Süleyman ULUDAĞ, Kabalcı Yayınevi

Hüseyin ALGÜL, Gönül Sultanlarımız, Timaş Yayınları

Mevlana, Dinan-ı Kebir Seçmeler, Haz. Şefik CAN

Katip Çelebi, Süllem’ül Vusûl illa Tabakât’il- Fuhul

Kur’anı Kerim Meali.

Mahmut ULU, Aşka Ağlayan Derviş: Yunus Emre, Karatay Akademi Yayınları

Mahmut ULU, Aşka Ağlayan Veli: Hacı Bektaş Veli, Karatay Akademi Yayınları

Mahmut ULU, Aşkın Sırrı: Somuncu Baba, Karatay Akademi Yayınları

Mecdî Efendi, Teracim

Mehmet Hakan ALŞAN, Anadolu Erenleri

Molla Câmii, Nefehât

Mustafa ÖZCAN, Somuncu Baba Zikir Risalesi

Mustafa ÖZDAMAR, Emir Sultan

Münire DANİŞ, Dervişin Mülkleri

Münire DANİŞ, Kalp Süvarileri

Münire DANİŞ, Uykusuz Düşler

Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, Haz. Ali YILMAZ, Mehmet AKKUŞ

Riyazü’s Salihin, Haz. Abdullah PARLIYAN

Süleyman ULUDAĞ, Bayezid-i Bistami

Şahin BAŞER, Ebu Hamid Şeyh Hamid-i Veli

Taşköprüzâde, Eş- Şakâık’un Nu’mâniyye

Yusuf Hakiki Baba, Muhabbetname, Haz. Ali ÇAVUŞOĞLU