Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Silah’ul Mürîdîn

Somuncu Baba’nın “Silâh’ul-Mürîdîn” adlı eserinin halihazırda müstakil bir nüshası yoktur. Ancak pîrin böyle bir eserinin olduğunu “Zikir Risalesi” adlı eserindeki kendi ifadelerinden anlıyoruz. Zikir Risâlesinde şöyle bir ifade kullanmaktadır: “En faziletli dualar, Allah’ın peygamberi vasıtasıyla Kur’anda bize indirdiği dualardır. Sonra Hz. Peygamberin duaları gelir. Silah’ul-Mürîdîn adlı eserimde bunları tertip üzere zikrettim.”

Son dönemde yapılan bir takım çalışmalar neticesinde, pîrin bu eseri her ne kadar kütüphanelerde müstakil olarak bulunmasa da tam bir nüshası Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretlerinin telif ettiği “Mecmû’at’ül-Ahzâb” adlı eserinde yer almaktadır. Bahsi geçen eserin “Şâzelî” cildinde “Hâzâ Hizb’uş-Şeyh Hâmid El-Ârif Kaddesallâhu Sırrahû ve Nefe’anâ bih” adı altında dokuz sayfalık zikir ve dualar bulunmaktadır. Bu dua ve zikirler Somuncu Baba’nın Zikir Risalesinde kaydettiği vasıflara uymaktadır.